Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og GB Grafisk A/S i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

 

1.    Tilbud og aftale
1.1.    Tilbud er bindende for GB Grafisk A/S i 14 dage fra tilbudets dato at regne.
1.2.    Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af GB Grafisk A/S. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når GB Grafisk A/S har afgivet ordrebekræftelse på en modtaget bestilling.

2.    Pris
2.1.    Alle priser er ekskl. moms.
2.2.    Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
2.2.1.    Har bestilleren anmodet GB Grafisk A/S om at udarbejde skitser, lay-out, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m., er GB Grafisk A/S berettiget til at få dette arbejde betalt.
2.2.2.    Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er GB· Grafisk ApS berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.2.3.    Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.
2.2.4.    Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. GB Grafisk A/S forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
2.3.    Ud over den tilbudte eller aftalte pris er GB Grafisk A/S berettiget til at kræve betaling for:
2.3.1.    Arbejde, der påløber som følge af, at det grundlagsmateriale, bestilleren har givet GB Grafisk A/S, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
2.3.2.    Overarbejde eller andre foranstaltninger, der aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
2.4.    Alle priser er beregnet for levering fra GB Grafisk A/S’ forretningslokale. Omkostninger til trans­port ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor, betales af bestilleren ud over den aftalte pris (jvf. pkt. 3.3.).
2.5.    Ønsker bestilleren, og påtager GB Grafisk A/S sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er GB Grafisk A/S’, betaler bestilleren vederlag herfor udover den aftalte pris.

3.    Levering
3.1.    Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når GB Grafisk A/S’ arbejde er færdigt.
3.2.    Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller be­stillerens handling eller undladelse, har GB Grafisk A/S ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
3.3.    Leveringsstedet er GB Grafisk A/S’ forretningslokaler bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er bestillerens forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning (jvf. pkt. 2.4.) og risiko.
GB Grafisk A/S er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning (jvf. pkt. 2.4.) at tegne ønsket transportforsikring.

4.    Betaling
4.1.    Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske senest 30 dage efter fakturadato.
4.2.    Der påløber rente fra forfaldsdagen med GB Grafisk A/S’ til enhver tid gældende rente.
4.3.    På GB Grafisk A/S’ anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er GB Grafisk A/S forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
4.4.    Er bestilleren årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er GB Grafisk A/S berettiget til delvis fakturering.

5.    Ejendomsret, ophavsret m.v.
5.1.    GB Grafisk A/S’ skitser, lay-outs, rentegninger, tekstforslag o.lign. uanset med hvilken teknik, disse er fremstillet og uanset på hvilken måde, de opbevares, tilhører GB Grafisk A/S, og må ikke uden GB Grafisk A/S’ godkendelse overlades til trediemand.
5.2.    Hvad GB Grafisk A/S har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter såsom reproduktions- og trykmedia uanset med hvilken teknik, disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde, de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse- eller prægeværktøj, er GB Grafisk A/S’ ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.
5.3.    Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

6.    Forsinkelse
Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7.    Mangler
7.1.    GB Grafisk A/S har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke har rettet i korrektur eller prøvetryk.
7.2.    Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller af­talt specifikation berettiger ikke bestilleren til pris­afslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
7.3.    GB Grafisk A/S har ret til en mindre- eller merlevering på indtil 10% af det aftalte oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end GB Grafisk A/S, har GB Grafisk A/S ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over de 10% af det aftalte oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
7.4.    Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. GB Grafisk A/S er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske indenfor en rimelig tid.
7.5.    Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter GB Grafisk A/S ikke for fejl eller mangler, der kan henføres hertil.

8.    Ansvar
8.1.    I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede har GB Grafisk A/S intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som GB Grafisk A/S ikke er herre over - såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel af transportmidler, almindelig vare­knaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- eller importforbud eller anden lignende force majeure situation.
8.2.    Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er én af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller GB Grafisk A/S’ op­hør.
8.3.    I tilfælde af forsinkelse af eller mangler ved det leverede hæfter GB Grafisk A/S ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold overfor trediemand (jvf. dog pkt. 8.4.).
8.4.    GB Grafisk A/S er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. GB Grafisk A/S er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at GB Grafisk A/S eller dets ansatte har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. GB Grafisk A/S er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produkter eller på ting i hvis fremstilling, disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra GB Grafisk A/S’ side er handlet med grov uagtsomhed. GB Grafisk A/S hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. I tilfælde af, at GB Grafisk A/S i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for trediemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for GB Grafisk A/S’ ansvar, er bestilleren pligtig at holde GB Grafisk A/S skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
8.5.    GB Grafisk A/S har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegning-er, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, som kan være underkastet trediemands rettigheder. Pådrager GB Grafisk A/S sig ansvar over for trediemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af trediemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren GB Grafisk A/S skadesløs for et sådant ansvar.
8.6.    GB Grafisk A/S har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.lign., som ikke er GB Grafisk A/S’, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, som GB Grafisk A/S har udført (jvf. pkt. 2.5.). GB Grafisk A/S er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af GB Grafisk A/S eller dets ansatte. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden mod skade eller undergang.

9.    Underleverandører
GB Grafisk A/S er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.
10.    Periodiske skrifter
Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

11.    Købeloven
Dansk lovgivning - herunder Købeloven - finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

12.    Persondatapolitik
XXXXXXXXXXXX